Regulaminy

REGULAMIN KONKURSÓW NA PORTALU GOODBUK.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Osoba, która bierze udział w konkursach (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża tym samym akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do nich stosować. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronach Organizatora oraz na prośbę skierowaną na adres e-mail: goodbuk@goodbuk.pl. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych przez GoodBuk.pl, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej lub podano informację o odrębnym regulaminie.

2. Organizatorem konkursów jest portal GoodBuk.pl, zwany dalej Organizatorem.

3. Wszelkie informacje na temat konkursów będą publikowane na stronach Organizatora w sposób zwyczajowo przyjęty, w ustalonej przez siebie treści i formie. Poprzez strony Organizatora rozumie się witrynę www.goodbuk.pl, jak również konta Organizatora na portalach społecznościowych.

4. Wszelkie pytania dotyczące konkursów należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: goodbuk@goodbuk.pl. Dopuszcza się także kontakt z Organizatorem poprzez portale społecznościowe, na których Organizator posiada konta. Organizator może postanowić inaczej.

5. Udział w konkursie wymaga każdorazowo podania przez Uczestnika danych osobowych, wymaganych do kontaktu – imienia, nazwiska, adresu – oraz treść wykonanego zadania konkursowego. Z każdego jednego adresu zamieszkania i z każdego jednego adresu e-mail może wpłynąć tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Organizator może postanowić inaczej.

6. Treść zadań konkursowych, prawidłowe odpowiedzi, termin trwania konkursu, warunki uczestnictwa, rodzaj nagród i ich sponsorów oraz inne kwestie związane z konkursami reguluje Organizator.

7. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator może w pewnych jego punktach postanowić inaczej. Wówczas takie postanowienie/a zostanie/ą wyraźnie zawarte w informacji o konkursie.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSACH

1. Uczestnictwo w konkursach jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych oraz na ich odpowiedzialność.

3. Z udziału w konkursach wyłączeni są członkowie redakcji GoodBuk.pl, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

III. NAGRODY

1. W konkursach, w których Organizator przewidział nagrodę, może ją otrzymać tylko Uczestnik, który spełni wymogi formalne, w szczególności:
a) prawidłowo wykona zadanie/a konkursowe;
b) zmieści się w wyznaczonych ramach czasowych;
c) poda wymagane dane kontaktowe w zgłoszeniu konkursowym lub wiadomości e-mail lub korespondencji na portalach społecznościowych zgodnie z pkt. I.4;
d) spełni wymogi szczególne, o ile zostaną one określone w informacji o konkursie.

2. Nagrody wysyłane są za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia konkursu, wyłącznie na adres podany w zgłoszeniu Uczestnika do konkursu lub podany w korespondencji z Redakcją. Dopuszczalnymi formami kontaktu są te opisane w pkt. I.4.
a) Jeśli zwycięzca nie otrzymał nagrody w ciągu 30 dni, winien to zgłosić Organizatorowi w terminie do 30 dni od ostatniego dnia okresu, w którym przesyłka winna zostać wysłana, pod rygorem przepadku nagrody. Dopuszczalnymi formami kontaktu są te opisane w pkt. I.4.

3. W przypadku wysyłki nagrody na adres poza granicami RP, koszt wysyłki nagrody ponosi Uczestnik. Organizator może postanowić inaczej.

4. Uczestnik ma prawo zrzec się swojej nagrody. Sposób dalszego wykorzystania nagrody ustala Organizator.

5. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce lub zamianie na inną nagrodę rzeczową.

6. Jeśli zwycięzca nie odebrał nagrody, w efekcie czego wróciła ona do Organizatora lub podmiotu odpowiedzialnego za wysyłkę, nie przewiduje się kolejnej próby jej dostarczenia.

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (gwarancji) za ewentualne wady lub brak nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje, zwany Fundatorem. Dochodzenie roszczeń z powyższych tytułów możliwe jest tylko u Fundatora nagród. Fundator jest też zobowiązany pokryć ewentualne koszty wysyłki nagród do zwycięzców, za co ponosi odpowiedzialność.

8. W przypadku wygranej, Uczestnik zgadza się na publikację swojego imienia, nazwiska i miejscowości, które podał, w celu publikacji wyników konkursu.

9. Ewentualny podatek z tytułu nagrody obciąża zwycięzcę, który zobowiązany jest do jego uiszczenia zgodnie z obowiązującym prawem.

 IV. KONKURSY

1. Konkursy organizowane przez portal GoodBuk.pl mogą polegać w szczególności na:
a) udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe;
b) wskazaniu prawidłowej/ prawidłowych/ nieprawidłowej/ nieprawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów;
c) najszybszym udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe;
d) najszybszym wskazaniu prawidłowej/ prawidłowych/ nieprawidłowej/ nieprawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów;
e) wykonaniu zadania konkursowego;
f) wykonaniu fotografii konkursowej;
g) realizacji zadania pod ogłoszeniem o konkursie na portalu społecznościowym.

2. Organizator ustala:
a) ilość pytań;
b) sposób udzielenia odpowiedzi/ przesyłania zdjęć/ realizacji zadania na portalu społecznościowym;
c) pulę nagród;
d) minimalną liczbę prawidłowych odpowiedzi uprawniających do ubiegania się o nagrodę;
e) liczbę nagradzanych zwycięzców.

3. Sposób typowania zwycięzcy i przyznawania nagród określa każdorazowo Organizator w ogłoszeniu o konkursie. Mogą to być w szczególności:
a) pierwsza lub pierwsze osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi;
b) osoba lub osoby, które udzieliły prawidłowej/ prawidłowych odpowiedzi, wytypowane w drodze losowania;
c) wybór na podstawie oceny członków Redakcji lub innych osób wyznaczonych przez Redakcję. Decyzje te są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

4. Osoba, której przypadła nagroda, o której mowa w punkcie II.2. a) nie może brać udziału w losowaniu, o którym mowa w punkcie II.2. b), chyba że Organizator postanowi inaczej.

5. O kolejności i terminie zgłoszenia do konkursie decyduje moment zarejestrowania e-maila w systemie pocztowym Organizatora.

6. W przypadku odpowiedzi rozszerzonych, konkursów fotograficznych, haseł itp. lub realizacji zadań wymagających inwencji twórczej, kryteriami oceny są w szczególności:
a) zgodność z tematem i Regulaminem;
b) jakość;
c) oryginalność.

7. W przypadku odpowiedzi rozszerzonych, konkursów fotograficznych, haseł itp. lub realizacji zadań wymagających inwencji twórczej, Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że:
a) posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych zdjęć i udziela Organizatorowi licencji na korzystanie i rozporządzenie bez osobnego wynagrodzenia z wyżej wymienionych praw;
b) uzyskał upoważnienia od wszystkich osób przedstawionych na zdjęciach do eksploatacji ich wizerunków i przenosi je na Organizatora;
c) nie obrabiał komputerowo i nie retuszował w jakikolwiek sposób nadesłanych zdjęć, nie przeredagowywał tekstów oryginalnych, nie czerpał w sposób nieuprawniony z praw własności intelektualnej osób i podmiotów trzecich;
d) wykonał zadanie lub zdjęcie w określonym czasie;
e) podane przez niego dane i informacje są prawdziwe;
f) przekazuje portalowi GoodBuk.pl prawa autorskie i majątkowe do publikacji i użytkowania materiałów lub treści na stronie goodbuk.pl oraz kontach Organizatora na portalach społecznościowych z każdorazowym oznaczeniem autorstwa tekstu/zdjęcia/rozszerzonej odpowiedzi itp.

8. W przypadku, gdyby w ciągu 12 godzin od publikacji informacji o konkursie nie padła prawidłowa odpowiedź, Organizator może udzielić podpowiedzi. Jeśli prawidłowa odpowiedź nie padnie w ciągu 24 godzin od zadania pytania, Organizator może zdecydować o powtórzeniu konkursu poprzez zadanie kolejnego pytania.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

VI. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące nieprawidłowości w przebiegu konkursu należy zgłaszać w ciągu 7 dni od jego rozstrzygnięcia na adres goodbuk@goodbuk.pl. Wiadomość należy zatytułować: „Reklamacja”. Dopuszcza się także kontakt w formach określonych w punkcie I.4. Wszelkie wiadomości wulgarne lub obraźliwe będą ignorowane.

2. Reklamację rozstrzyga Organizator w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

3. Rozstrzygniecie Organizatora jest ostateczne.

VII. DANE OSOBOWE

1. Uczestnik, przystępując do konkursu, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z konkursem zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w momencie publikacji konkursu na terytorium RP.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

3. Uczestnik zgadza się na przekazanie swoich danych (imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu) do Fundatora nagród i/lub firmy mającej dostarczyć nagrody (kurier, poczta).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania lub zmiany. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na Portalu.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania konkursów. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z momentem opublikowania. Z powyższych względów Organizator zaleca potencjalnym Uczestnikom sprawdzanie informacji o konkursach i regulaminu konkursowego.

4. Uczestnicy biorąc udział w konkursach wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili związanych z celami konkursowymi portalu GoodBuk.pl.

5. Kwestie dotyczące interpretacji Regulaminu i prawidłowych odpowiedzi rozstrzyga Organizator i są one ostateczne.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość kończenia lub przerywania konkursów przed czasem ich zakończenia, nie wręczając nagród.

7. Organizator nie ma obowiązku brania udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursów.

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby redakcji.